Versterking ondernemersklimaat

Versterking ondernemersklimaat

De activiteiten van de gemeente die zijn gericht op de versterking van het ondernemersklimaat[1] worden gedefinieerd als: de wijze waarop de gemeente het bedrijfsleven kansen biedt om te ondernemen én hoe zij haar dienstverlening naar dit bedrijfsleven heeft georganiseerd (het laatste noemen we vrij vertaald: ‘goed huisvaderschap’).

Zorg voor goede dienstverlening aan ondernemers

Bij de versterking van het ondernemersklimaat focussen we ons met name op het MKB (omvang tot 250 werknemers), waarbij het zowel om waardecreërende- als om inkomensgenerende bedrijven kan gaan. Ongeveer 85% van de bedrijvigheid en 47% van de werkgelegenheid in Eindhoven behoort tot het MKB (verenigd in o.a. Stichting Ondernemersverenigingen Eindhoven). De accountmanagers van de gemeente Eindhoven richten zich in het bijzonder op deze doelgroep. Het gaat daarbij ondermeer om hulp bij aanvragen voor grond, huisvestingsadviezen, arbeidsmarkt maar ook over ondernemerschap. Dit gebeurt via het (digitale) ondernemersloket (Ondernemen 040), dan wel rechtstreeks. Hier ligt dan ook het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en worden de contacten met de overkoepelende organisaties onderhouden waarin ondernemers zich hebben verenigd (ondernemerscontacten, winkeliersverenigingen e.d.).

Om in te kunnen spelen op de actualiteit en om verbindingen te kunnen leggen, is een directe relatie met het Eindhovense bedrijfsleven essentieel. Omdat ‘ruimte’ en ‘vastgoed’ vaak de onderwerpen zijn waarover bedrijven met de gemeente in contact treden, heeft dit onze bijzondere aandacht (bijv. door het regelmatig organiseren van een Makelaarsoverleg). De dagelijkse economische kennis die vanuit de markt komt, vullen we – waar nodig – aan met relevante feiten en cijfers die we zelf, of door gespecialiseerde partijen laten verzamelen. Op basis van deze kwalitatieve en kwantitatieve marktkennis toetsen we regelmatig onze eigen beleidskaders en we passen het aan wanneer actuele ontwikkelingen daarom vragen (o.a. op het gebied van retail, horeca, kantoren, hotels en bedrijventerreinen). Bijvoorbeeld, doordat de leegstand van kantoren de laatste jaren flink is toegenomen, hebben we ons kantorenbeleid daarop afgestemd door niet meer alleen te sturen op nieuwbouw kantoorlocaties, maar ook op bestaande kantoorlocaties.

Stimuleren kansrijke sectoren en doelgroepen

Ondernemingen die behoren tot de creatieve industrie, kunnen op sectorspecifieke aandacht rekenen van de gemeente Eindhoven. De reden hiervoor is meerledig. Op de eerste plaats is het vestigingsklimaat voor de creatieve industrie in Eindhoven erg gunstig. Ondermeer vanwege de aanwezigheid van de Design Academy die veel creatieve ondernemers voortbrengt en de beschikbaarheid van werklocaties waar deze ondernemers graag willen zitten (o.a. Strijp-S). Daarnaast zien we de creatieve industrie als een sector die veel groeipotentie heeft, dus werkgelegenheid creëert. Verder maken creatieve bedrijven deel uit van een ecosysteem waar toegevoegde waarde vanuit kan gaan naar andere bedrijfssectoren (zogenaamde cross-overs). Tot slot draagt de creatieve industrie positief bij aan het imago dat Eindhoven nastreeft en zorgt deze branche voor een sfeer in de stad waar ook andersoortige bedrijven zich toe aangetrokken voelen.

Het uitbreiden en onderhouden van het ecosysteem dat in de loop der jaren in en rondom de creatieve industrie is ontstaan heeft onze eerste aandacht. We richten ons daarbij vooral op het onderling met elkaar verbinden van deze creatieve bedrijven, maar ook om ondernemers te faciliteren om ‘meer naar buiten te kijken’. Dat kan bijvoorbeeld door ontmoetingen met andersoortige bedrijven te organiseren of door creatieve ondernemers bekender te maken met ondernemerschap (bijv. d.m.v. de organisatie van een Masterclass Creatief en Innovatief Ondernemerschap). Dit soort activiteiten zijn zowel gericht op startende ondernemers, alsook op jonge creatieve bedrijven.

[1] Onder ‘ondernemersklimaat’ wordt hier verstaan; de wijze waarop bedrijven in de regio worden gefaciliteerd

Neem contact op

  • * verplichte velden.
    ** Uw telefoonnummer of email adres is verplicht.