Economische partners van Eindhoven

Economische partnerships

Effectief bestuur van de stad en een effectieve aanpak van problemen, vragen in toenemende mate om samenwerking met andere actoren. Eindhoven kent een lange traditie waar het gaat om het ontwikkelen van ‘organiserend vermogen’ in de regio. Dat begon met het formuleren van een gezamenlijk antwoord op de economische crisis aan het begin van de jaren ’90, als gevolg van het faillissement van DAF en de operatie ‘Centurion’ bij Philips. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten (wat we nu de ‘Triple Helix’ noemen) sloegen toen voor het eerst met succes de handen ineen om het dramatische verlies aan arbeidsplaatsen (ruim 30.000 banen) gezamenlijk aan te pakken. De regio Eindhoven werd ‘Leading in Technology’, kroop uit het dal en maakte sindsdien een bijna ongekende groei door. Hiermee kreeg de van oudsher belangrijke samenwerkingscultuur een boost.

In de economisch minder gunstige omstandigheden van nu, is regionale samenwerking van onverminderd groot belang. De kritische massa van Eindhoven alleen, is te klein om het verschil te kunnen maken. De economische ontwikkeling van (de regio) Eindhoven hangt voor een belangrijk deel samen met de wijze waarop we met onze partners samenwerken in allerhande strategische allianties en partnerships. Het economisch speelveld waarbinnen de gemeente opereert, is overigens sterk in beweging. De gemeente beweegt daarin mee en kiest er bewust voor om minder vaak de positie van regisseur te bekleden. Daar waar het kan, leggen we de verantwoordelijkheid neer buiten de eigen organisatie en vervullen we zelf de rol van ‘enabler’; randvoorwaarden scheppen om anderen de ruimte te geven om dingen mogelijk te maken. We zetten in op het ontstaan van nieuwe vormen van samenwerking tussen partijen; ‘ecosystemen’. Misschien wel het mooiste voorbeeld van zo’n ecosysteem is (ook fysiek) zichtbaar op de High Tech Campus Eindhoven; in het hart van de Brainport werken ondernemingen, onderwijs en overheid (de Triple Helix dus) in allerhande vormen samen aan technologische ontwikkelingen die de regio economisch verder brengen, ieder vanuit zijn eigen rol.

De samenwerkingsverbanden die we met partijen aangaan kunnen er verschillend uitzien, waarbij bovendien allerlei combinaties mogelijk zijn. Soms gaat het om convenanten die we sluiten (bijv. met de campus-4 gemeenten) dan wel nemen we als gemeente deel aan samenwerkingsverbanden (zoals in B5-verband bij de kandidaatstelling voor Eindhoven Culturele Hoofdstad in 2018 en de E3-samenwerking die Eindhoven heeft met Rotterdam en Amsterdam, tezamen de trekkers van de Nederlandse economie). In andere gevallen heeft de samenwerking een financieel tintje, bijvoorbeeld in het geval we als gemeente opereren als enig (of gedeeld) aandeelhouder (Flight Forum CV), subsidieverstrekker (van Glas naar Beter), of als risicodragende partner (Capital D).

Belangrijke economische partnerships die de gemeente Eindhoven heeft gesloten, zijn op dit moment Eindhoven365 en Brainport Development.

Bij Eindhoven 365 is de gemeente de enige opdrachtgever. Alle citymarketing-activiteiten zijn bij deze organisatie ondergebracht. Eindhoven 365 is bewust (ook fysiek) buiten de gemeentelijke organisatie geplaatst om op die manier een eigen identiteit uit te stralen en slagvaardiger haar werk te kunnen doen; het ontwikkelen van een sterk merk Eindhoven.

Brainport Development is een economische ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie waarin meerdere partijen participeren, waaronder de andere gemeenten in het SRE-gebied. Brainport Development richt zich vooral op de topsectoren zoals beschreven in de visie Brainport 2020. Ook ten opzichte van Brainport Development vervult de gemeente Eindhoven een opdrachtgevende rol, in dit geval samen met de mede-aandeelhouders. Een belangrijk deel van de werkzaamheden die de organisatie uitvoert, liggen in het verlengde van de gemeentelijke activiteiten op economisch gebied. Het gaat daarbij ondermeer om advisering en financiering van (startende) ondernemers (bijv. Next OEM) en het bieden van kleinschalige bedrijfshuisvesting in een van de vier bedrijvencentra die men in Eindhoven exploiteert. Daarnaast werken we samen met Brainport Development maar ook andere partners (BOM en C4 gemeenten) aan de internationale positionering van de regio en is er op die manier een directe link naar onze lokale activiteiten op het gebied van internationalisering en Promotie & Acquisitie.

Naast partijen waar we dit soort ‘directe’ relaties mee hebben, zijn er ook partners waar we weliswaar geen geformaliseerde relatie mee hebben, maar die toch van groot belang zijn omdat ze binnen hetzelfde speelveld opereren. Hierbij gaat het om andere publieke of semi-publieke partijen zoals de Kamer van Koophandel (dienstverlening voor o.a. starters). De KvK is zich momenteel aan het heroriënteren op zijn takenpakket en dat kan gevolgen hebben voor de doelgroep (t.w. ondernemers) waar de gemeente zich ook op richt met haar economische activiteiten. Daarnaast investeert de gemeente actief in het onderhouden en uitbouwen van relaties met ondermeer ondernemersverenigingen (Stichting Ondernemersverenigingen Eindhoven, Eindhovense Fabrikanten Kring, BZW, et cetera), detailhandelsorganisaties (SOEC, SDB, et cetera) en andere overkoepelende organen van bedrijven of belangenbehartigers (bijv. Bouwend Nederland).

Neem contact op

  • * verplichte velden.
    ** Uw telefoonnummer of email adres is verplicht.