Arbeidsmarktbeleid

Economische structuurversterking en versterking ondernemersklimaat kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer er voldoende en goed gekwalificeerde werknemers in de regio beschikbaar zijn. Menselijk kapitaal is een van de meest kritische succesfactoren voor ondernemers. Er is voldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod van personeel nodig aan de top, maar zeker ook aan de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Gelet op de vergrijzing en ontgroening van de bevolking, is dit geen gemakkelijke opgave. Samen met onze triple helix partners in de regio, heeft Eindhoven als centrumgemeente hierin vooral een stimulerende en faciliterende rol. De aandacht gaat daarbij met name uit naar het MKB als belangrijke banenmotor met een economische- én maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook onderwijsinstellingen en corporaties spreken we aan op diezelfde verantwoordelijkheden. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat we de ondernemers zelf aan zet laten. In het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, maar ook op regionaal niveau, spelen we hier actief op in. Op provinciaal niveau participeren we daarom in het Pact Brabant, op regionaal niveau zetten we als centrumgemeente in op realisatievan dedoelen zoals verwoord in het ‘Arbeidsmarktconvenant Zuidoost Brabant’ en het Technologiepact Brainport Zuidoost Brabant (erop gericht om het tekort aan bètatechnisch talent te verminderen).

Lokaal staat de uitvoering van de door de Raad vastgestelde nota ‘Werken aan Werk’ in de periode 2013-2020 centraal. Hierin zijn de volgende prioriteiten vastgelegd:

Het op peil houden van de beroepsbevolking.Voorkomen c.q. daling van werkloosheid.Bevorderen van werkgelegenheid.Werken naar vermogen.

Bij ons arbeidsmarktbeleid bepaalt de vraag vande ondernemer ons handelingsperspectief, zowel voor wat betreft de top, als voor de onderkant vande arbeidsmarkt. We doen dat door zowel vanuit de werkgever als de werknemer de samenwerking te intensiveren. De gemeente geeft dit onder andere vorm door het onlangs opgezette ‘werkgeversteam’, bedoeld om de Eindhovense ondernemer te bereiken met behulp van dewebsite www.ikzoekpersoneel.nl. De continue aandacht voor zowelde werkgelegenheid van de bedrijven in de topsectoren, als de toestroom aande onderzijde van de arbeidsmarkt vertaalt zich in verschillende convenanten en samenwerkingsverbanden zoals het Techniekpact en het Regionaal Arbeidsmarktplatform.

Economische crisis

Door de aanhoudende economische crisis wordt op landelijk niveau en in provinciaal verband gesproken over onder andere uitvoeringsvarianten van ‘werk naar werk’-arrangementen. Regionaal wordt in triple helix-verband onderzocht waar gezamenlijk ontwikkelen en optreden noodzakelijk is. De lokale instrumenten en de gemeentelijke inzet gericht op bijvoorbeeld 27-min (Regionaal Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid 2013 – 2014 arbeidsmarktregio Eindhoven) en 45-plus doelgroepen, maar ook op ZZP-ers, zijn hierop aanvullend. Voor de toekomst onderstrepen we het belang om de verbinding te blijven maken tussen de ondernemersvraag en de scholing die daarbij past. Kennis is immers een van debelangrijkste dragers van onze Brainport Regio. Zo heeft de gemeente Eindhoven met de triple helix-partners afspraken vastgelegd in de zogenoemde ‘Letter of Intent Techniekeducatie’ en andere convenanten rondom social return (waaronder BBL-trajecten). Daarbij zijn ondermeer de inspanningen gericht op het terugbrengen van tekorten aan leerwerkplaatsen van belang.

Top van de arbeidsmarkt

Samen met bedrijven en kennisinstellingen wordt ingezet op vernieuwing van het arbeidsmarktinstrumentarium (ROP, WGP+), gericht op flexibilisering en aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarktvraag. We willen als gemeente aansluiten bijde Human Capitalagenda’s in het kader van het topsectorenbeleid van het Rijk, maar ook bijde uitvoering vanacties in het kadervan deTaskforce Technologie Onderwijs Arbeidsmarkt (TOA) en het regionale Arbeidsmarktconvenant Zuidoost Brabant en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma ‘Aan de slag ! ’. Randvoorwaardelijk zetten we daarbij in opde doorontwikkeling vanhet Holland Expat Center South, de Internationale School, de Centra voor Ondernemerschap op de TU/e, Fontys, Summa College ende realisatie vanhet Centrum voor Innovatief vakmanschap, en daarnaast op de vele techniekprojecten in het kader van TOA.

Onderkant arbeidsmarkt

Hier wordt de nieuwe rolvan degemeente op arbeidsmarktgebied duidelijk en het feit dat de triple helix-partners aanvullend op elkaar moeten zijn waar het gaat om ‘van werk naar werk’-arrangementen, een betere doorstroming naar werk of het bieden van voldoende stageplaatsen. Naast de reguliere gemeentelijke middelen, komen tot en met 2015 extra rijksmiddelen vrij die specifiek kunnen worden ingezet om kwetsbare groepen weer aan het werk te krijgen. Dat gebeurt door middel van vier gerichte acties:

1. Subsidies die de arbeidsinschakeling van leeftijdsgroepen 27-min en 45-plus bevorderen.

2. Werkgelegenheidsprojecten in samenwerking met werkgevers.

3. Begeleiding van (door)starters en ZZP’ers.

4. Kredietverstrekking aan ondernemingen met veel ‘kwetsbare’ werknemers (LIFE)

Laatstgenoemd fonds ‘LIFE’ (Lokaal Investerings Fonds Eindhoven) is in juni 2013 opgezet om bedrijven die veel werknemers in dienst hebben met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, financieel te ondersteunen. Het moet daarbij gaan om MKB-bedrijven met een gezond toekomstperspectief, maar die door toedoen van de aanhoudende economische crisis een tijdelijke behoefte aan extra financiële middelen hebben om op die manier de moeilijke tijd te kunnen overbruggen. Startfoundation voert de regeling uit (meer info op: www.startfoundation.nl)

Neem contact op

  • * verplichte velden.
    ** Uw telefoonnummer of email adres is verplicht.