Ondernemen 040

Het economisch werkveld

van de gemeente Eindhoven

 
 
 

 

Economische partners

Met het faillissement van DAF en de (afslankings)operatie Centurion bij Philips, maakte de regio Eindhoven zo’n twintig jaar geleden zware tijden door. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen (de triple helix) haalden de regio in rap tempo uit het slop. Juist nu de economische groei weer onder druk staat, zoeken we als gemeente Eindhoven onze triple helix-partners op om zo onze gezamenlijke ambities waar te maken.

Lees meer over de economische partners.

 

"20 jaar geleden sloegen de

Triple Helix-partners

de handen voor het eerst ineen."

 
 
 
 

 

Eindhoven’s economische ambities

De ambities van het Eindhovens college staan in het coalitieakkoord 2014-2018. Hierin staat ondermeer: ‘het aanjagen van de bedrijvigheid en daarmee de banenmotor van onze regio, blijft speerpunt in ons beleid’. Wethouder Staf Depla is verantwoordelijk voor de realisatie van de economische ambities. Eindhoven moet haar economische basis verder verbreden zodat het minder afhankelijk wordt van een eenzijdige economische structuur. Dit doen we door het aantrekken c.q. behouden van:

 • (Internationaal) vernieuwingstalent, in het bijzonder technisch opgeleiden
 • Nieuwe bedrijven (waaronder ‘start ups’);
 • Kennisinstellingen;
 • Investeringskapitaal;
 • Aantrekkelijke binnenstad.

Deze ambities realiseren we in nauwe afstemming met de omliggende gemeenten, onze economische partners (o.a. Brainport Development en Eindhoven365) en als onderdeel van een steeds groter wordend internationaal netwerk.

 
 

 

Nationale Citymarketing

Trofee 2014 en 2015

 
 

Eindhoven365

Stichting Eindhoven Marketing

De gemeente Eindhoven heeft haar citymarketing-activiteiten ondergebracht bij Eindhoven365. Officieel Stichting Eindhoven Marketing. Samen is gekozen voor een heldere citymarketingstrategie om te komen tot een sterk merkbeleid en merkbeleving voor de stad Eindhoven. 

De gemeente Eindhoven is financier en opdrachtgever van deze stichting. Eindhoven365 is bewust (ook fysiek) buiten de gemeentelijke organisatie geplaatst om op die manier een eigen identiteit uit te stralen en slagvaardiger haar werk te kunnen uitvoeren; het (doen) organiseren van evenementen die bijdragen aan de gewenste beeldvorming van Eindhoven, samengevat in de kernbegrippen: Techniek, Design, Kennis (TDK). Het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente Eindhoven wordt vervuld door de sector Economie en Cultuur.

http://eindhoven365.nl

 
 
 

 

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Een van de belangrijkste voorwaarden voor bedrijvigheid, is een positieve ‘beleving’ van de stad. Eindhoven moet niet alleen aantrekkelijk zijn om er te werken, maar ook om er te komen, te verblijven en te wonen. Daarbij gaat het om ‘harde factoren’, zoals bereikbaarheid, beschikbaarheid van werklocaties en ICT-infrastructuur. Maar net zo goed om ‘zachte factoren’ zoals de aanwezigheid van cultuur, sportvoorzieningen, vrije tijd en evenementen.

Lees meer over het belang van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

 
 
 
 
 
 
 

 

Vestiging Primark

 

 

In het centrum van Eindhoven staat sinds november 2013 de grootste Primark winkel van de Benelux. Met vier verdiepingen en een winkeloppervlakte van ruim 5300 vierkante is dit Primarks zesde Nederlandse winkel en de eerste vestiging in het zuiden van het land. Deze Ierse modeketen is vooral onder jongeren razend populair. De opening in Eindhoven trok de eerste weken duizenden kooplustige klanten. 

Lees meer over de eerste vestiging buiten de Randstad.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

"In totaal werken 450 mensen bij Primark Eindhoven, waaronder circa 30 via het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven."

 

 

Internationale School Eindhoven

 

“Onderwijs op hoog niveau onontbeerlijk”

 

Buitenlandse kenniswerkers die in de regio Eindhoven komen werken, willen dat hun kinderen hier internationaal onderwijs op hoog niveau krijgen. Natuurlijk! Daarom is de Internationale School zo belangrijk. Logisch dus dat het regionale bedrijfsleven en de gemeentelijke afdeling Economische Zaken en Arbeidsmarkt er de schouders onder hebben gezet om die Internationale School mogelijk te maken!

Ton Nelissen,
Voorzitter Kamer van Koophandel Zuidoost-Brabant

 


 

 
 
 
 

Brainport Regio Eindhoven schreeuwt om hoogopgeleide technici. Er staan meer dan 10.000 vacatures open. Een bedrijf als ASML trekt gerust 30.000 euro uit om een technicus uit bijvoorbeeld Taiwan ertoe te bewegen zich met zijn gezin in de regio Eindhoven te vestigen. Die komt alleen als zijn kinderen hier goed internationaal onderwijs kunnen volgen. De eerste kinderen zitten er nu al op school.

Lees meer over de Internationale School Eindhoven.

 

 

Holland Expat

Center South

  

 

 

 

 

“Een wereld van verschil”

“Ieder jaar komen ruim 250 wetenschappers uit de EU en ruim 300 van buiten de EU studeren aan de TU/e. Vroeger gaf dat veel administratieve rompslomp. Deze studenten moesten bijvoorbeeld naar Rijswijk om een visumstempel te halen. Nu kunnen ze lopend naar het Expat Center. Dankzij het Expat Center is hier studeren en promoveren is een stuk makkelijker geworden. Het scheelt heel veel tijd en gedoe. Vergeleken met vroeger is het een wereld van verschil.”

Willem van Hoorn,
policy advisor internationalization TU/e

 

Een warm welkom voor

internationale (kennis)werkers

 

Holland Expat Center South is de one-stop shop voor internationals die in Zuid-Nederland komen werken en wonen. Lees hier meer over het Holland Expat Center South.

 
 
 
 
 

 

 

Handelsdelegaties

De regio Eindhoven kent de hoogste exportquote van Nederland (= aandeel van het Bruto Regionaal Product dat in het buitenland wordt afgezet). De regio is daardoor zeer internationaal verweven. Waar dat een toegevoegde waarde heeft, ondersteunt de gemeente Eindhoven internationale activiteiten van bedrijven door deel te nemen aan handelsmissies naar focus-landen, waaronder Duitsland, China en Taiwan. Soms zijn we zelf leading bij dat soort missies, een andere keer sluiten we aan bij initiatieven van bijvoorbeeld nationale of provinciale overheden.

 

  

Foto: Burgemeester Halloran van Waterloo en burgemeester Van Gijzel tekenen Letter of Intent

Lees meer over het samenwerkingsverband
tussen deze slimme regio's.

 
 

 
 

 

High Tech Campus Eindhoven

High Tech Campus Eindhoven is een technologiecentrum op het terrein van het voormalige 'NatLab', het Philips Natuurkundig Laboratorium. High Tech Campus Eindhoven is een Research & Development-ecosysteem waar meer dan negentig bedrijven en instituten en ruim 8.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers werken aan de technologieën en producten van morgen. De voorkeursmanier van werken op de Campus is Open Innovatie. Dat houdt in dat Campusbedrijven kennis, kunde en R&D-faciliteiten met elkaar delen om sneller, beter en klantgerichter te kunnen innoveren. De bedrijven op de Campus focussen op de technologiedomeinen High Tech Systems, Microsystems, Embedded Systems, Life Sciences en Infotainment.

Lees meer over de High Tech Campus Eindhoven.

 
 
 
 

  

De slimste vierkante 
kilometer van de wereld

TU/e Science Park

De TU/e heeft in nauw overleg met de gemeente Eindhoven een ontwikkelingsvisie opgesteld voor het terrein en er een passende naam aan gegeven: TU/e Science Park.

TU/e Science Park wordt een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor studenten, onderzoekers, en ondernemers, met uitstekende faciliteiten en voorzieningen. Het wordt een open en groen terrein als 'hotspot' voor technisch onderwijs en onderzoek, met veel innovatieve bedrijvigheid. Dit alles met de sfeer van een stadspark, dicht bij het centrum.

Lees meer over de compacte campus van de TU/e.


 

Perspectief Science Park

 
 

 

Artist Impression
Gebouw Flux

 


 

 

Op weg naar een nieuwe visie voor bedrijventerreinen

De bedrijventerreinennota maken we samen met partners uit de stad. De nota maakt actief verbindingen met andere beleidsvelden zoals milieu, grond, detailhandel, duurzaamheid, werkgelegenheid. Door interactieve sessies met belangrijke actoren uit de stad en specialisten op gebied van bedrijventerreinen en campussen is input voor de nota verzameld. Dit maakt het tot een beleidsdocument om de waarde van bedrijventerrein integraal door te ontwikkelen vanuit de brede belangenafweging.

Na een inspraakronde, die in eind 2015 plaatsvindt, stelt het college van B&W de nieuwe nota in het eerste kwartaal van 2016 vast.

Lees meer over het proces rondom de bedrijventerreinen nota

 
 
 
 

 

 

Land Forum en Park Forum Oost

Locaties in de ijskast

Het kantorenpark ‘Land Forum’ maakt deeluit van de in de jaren ’90 ontwikkelde VINEX-locatie Meerhoven. In het oorspronkelijke plan was op Land Forum ongeveer 200.000 m² aan nieuwbouwkantoren gepland. Ondanks dat het stedenbouwkundige plan al zo goed als gereed was, besloot de gemeente Eindhoven eind 2010 om de locatie langdurig in de ijskast te zetten.
Ditzelfde geldt ook voor Park Forum Oost, waar hoogwaardige bedrijven met een groot aandeel kantoorachtige functies gepland stond. 


Een besluit met vergaande financiële consequenties, maar dat past bij de realiteit van vandaag. Marktpartijen prijzen de gemeente voor deze gedurfde beslissing. Deze draagt ertoe bij dat er weer wat broodnodige schaarste wordt gecreëerd op de Eindhovense vastgoedmarkt.

 
 
 
 

 

 

Dienstverlening aan bedrijven

Het goed bedienen van ondernemers gaat niet vanzelf. Daar moet je als overheidsorganisatie op ingericht zijn. En je moet over mensen beschikken die de taal van de ondernemer spreken. De accountmanagers van de gemeente Eindhoven vormen die broodnodige schakel tussen overheid en bedrijfsleven.

Lees meer over de versterking van het ondernemersklimaat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

One-stop-shopping

voor uw huisvestingsvragen

 

1-LOKET

Het ‘1-loket’ is opgezet door 9 gemeenten uit de stedelijke regio Eindhoven. Het doel is om door middel van ‘one stop shopping’ ondernemers te informeren die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting voor hun bedrijf in de regio.

 

De huisvestingsmogelijkheden voor bedrijvenhuisvesting in gemeente: Best, Geldrop-Mierlo, Helmond, Oirschot, Nuenen , Son en Breugel, Veldhoven, Waalre en Eindhoven worden in kaart gebracht. Op deze manier kunnen wij gezamenlijk ondernemers volledig, snel en efficiënt informeren.

http://www.1-loket.org/

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Acquisitie

Warm welkom in Eindhoven

 
 

De Gemeente Eindhoven heeft voor 2016 en 2017 een programma acquisitie vastgesteld waarmee we fors inzetten op het stimuleren van werkgelegenheid in stad en regio. Dat doen we door extra te investeren in enerzijds de acquisitie van nieuwe bedrijven die passen bij het profiel van de stad en anderzijds in het optimaal laten landen van bedrijven en instellingen die zich in Eindhoven willen (her)huisvesten. Bij de acquisitie richten we ons in eerste instantie op bijzondere winkel- en horecaconcepten. Verder gaan we eraan werken om - samen met partners zoals Brainport Development en BOM - de kwaliteit van het vestigingsklimaat naar een nog hoger niveau te brengen. Dat doen we onder andere door extra in te zetten op het bieden van een warm welkom aan internationals, waaronder kenniswerkers, wetenschappelijk onderzoekers, start ups en studenten.

 

Nieuw gevestigde bedrijven

Acquisitie van nieuwe bedrijven is de meest effectieve manier om de economie - en daarmee de werkgelegenheid – in een regio te stimuleren. Samen met haar partners op dit vlak, begeleidt de gemeente Eindhoven bedrijven en instellingen die zich hier willen vestigen. Zo hebben we de afgelopen jaren onze bijdrage geleverd aan onder andere de vestiging van het FOM-instituut voor energieonderzoek Differ op de TU/e-campus en de nieuwbouw van de Amerikaanse logistieke dienstverlener Menlo.

 
 

Eindhovens Dagblad 15 oktober 2015

Artist impression: Bram Lamers

 

Interconnect

Nieuwkomer op Park Forum

In Eindhoven staat het nieuwste datacenter van Interconnect. Dit bedrijf is een internet service provider voor de zakelijke markt met het hoofdkantoor in Den Bosch. Waarom uitbreiding in Eindhoven en niet in Den Bosch?

Lees meer over de keuze van Interconnect voor Eindhoven.

 
 
 
 
 

 

Jeroen Stevens, directeur Interconnect

“Eindhoven trad ons vanaf het eerste gesprek met open armen en een ondernemende open mind tegemoet. Eindhoven zag ook meteen de economische potentie voor de regio."

 
 

 

 

Aanpak kantorenleegstand

Door de crisis staan veel kantoorpanden leeg. Camelot Leegstandsbeheer & -Advies klopte bij de gemeente Eindhoven aan met het plan het pand aan de Bomansplaats 10 om te bouwen tot studentenwoningen.
 
 

Joost van Gestel, CEO Camelot Europe:

“Bomansplaats 10 was het eerste kantoorgebouw in Eindhoven dat werd omgebouwd tot studio’s. Toch verliep de samenwerking met de afdeling Economische Zaken en Arbeidsmarkt vlot. Ik kreeg steeds snel antwoord op mijn vragen.”

 

Transformatie Philips Lighting

Ombouw Philipskantoor naar ruim 600 lofts

door Foolen & Reijs Vastgoed

 

Startups

Startups zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid en groei. De Brainport-regio telt relatief al veel startups, maar nog niet zoveel snel doorgroeiende bedrijven (zogenaamde ‘scale ups’). Op dat punt is nog een slag te slaan waar we de komende jaren daarom fors op gaan inzetten door bijvoorbeeld meer investeerders naar Eindhoven te trekken en te zorgen voor passende bedrijfshuisvesting. Op operationeel en bestuurlijk niveau zijn we daarbij aangehaakt bij het nationale programma Startup Delta onder leiding van Neelie Kroes.

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Een gezonde arbeidsmarkt

De beschikbaarheid van voldoende ‘menselijk kapitaal’ is misschien wel een van de belangrijkste vestigingsfactoren voor ondernemers. Dat geldt voor personeel aan de top, maar zeker ook aan de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Samen met onze triple helix-partners heeft de gemeente Eindhoven een belangrijke stimulerende en faciliterende rol om de arbeidsmarkt gezond te maken en te houden.Lees meer over het arbeidsmarktbeleid.Dat doen we onder meer door het sluiten van convenanten rondom het thema 'social return' (waaronder diverse BBL-trajecten). 

Lees meer over het arbeidsmarktbeleid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel regionaal werkbedrijf

 • Betere werking van de regionale arbeidsmarkt

 • Goede en snelle match tussen werkgever en werkzoekende

 • Daarbij is er speciale aandacht voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking

 
 

Samenwerking

04Werkt is een werkgeversservicepunt en hét publieke aanspreekpunt voor werkgevers in Zuidoost Brabant.

Gemeenten, UWV en SW-bedrijven werken nauw samen in accountteams voor een betere werking van de regionale arbeidsmarkt. Daarbij is er speciale aandacht voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking.

 Voordelen voor werkgevers

  • Kosteloos werving en advies

  • Eén contactpersoon/adviseur

  • Groot divers bestand van werkzoekenden

  • Oplossingen op maat 

  • Uitgebreid servicepakket

 
 

 

 

Jeugdwerkloosheid

Conferentie (buurt)aanpak onder migranten

Op 7 oktober 2015 vond in het Summa College de kick-off plaats voor de aanpak van jeugdwerkeloosheid onder migranten. Deze ligt gemiddeld in Nederland twee keer zo hoog als onder autochtone jongeren.

Hierbij waren zowel werkgevers, kennisinstellingen, deskundigen én jongeren aanwezig om elkaar te ontmoeten.
Met de titel 'De stad is aan zet' werd doorgepraat over diverse thema's, zoals beroepenoriëntatie, motivatie en de betrokkenheid van ouders.

Op die middag vonden de betrokken partijen elkaar om samen dit probleem aan te pakken.

 
 
 
 

 

De stad is aan zet!

 

Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt

Slimme 'cross-overs'

Nederland staat, net als andere westerse landen, op een kruispunt. Welke weg slaan we in om antwoord te vinden op de vraag waar we over twintig jaar ons brood mee verdienen? Het pensioenstelsel kraakt, net als de woningmarkt en de arbeidsmarkt. En de solidariteit in de zorg staat onder druk. Dreigt er kaalslag of is er perspectief? Een negatief toekomstperspectief kan verlammend werken. Dat is wel het laatste wat we nodig hebben. Brainport Regio Eindhoven biedt perspectief.
 
 
 
 
 
  Volgende Vorige